Opšti neuslovi

Juče (28.11.2011. godine u 11:00 časova) sam prisustvovao Okruglom stolu u Medija Centru u organizaciji Asocijacije potrošača Srbije (skr. APOS) na temu kolektivne zaštite potrošača usluga mobilne telefonije na kome su bili prezentovani rezultati analize tipskih ugovora operatera mobilne telefonije u Srbiji, i kome su prisustvovali predstavnici APOS-a, mobilnih operatera, RATEL-a i dva Ministarstva (ovde se nalazi spisak učesnika .pdf)

Ovaj okrugli sto, kao i ono o čemu je bilo reči me je podstaklo da samoinicijativno, odmah po završetku, obiđem obližnje poslovnice operatera mobilne telefonije i zatražim im Ugovor. Želeo sam samo da dobijem konkretan tekst konkretnog Ugovora sa konkretnim operaterom, kako bih mogao da ih na miru pročitam, rastumačim i uporedim. Jednostavno, zar ne? Ne.

Opis činjeničnog stanja:

U poslovnici Mobline Telefonije Srbije, na Terazijama u Beogradu, bez čekanja, na šalteru namenjenom samo novim korisnicima, ljubazna radnica mi je rekla da je Ugovor moguće dobiti samo ako se pokrene procedura njegovog zaključenja. U tu svrhu mi je tražena lična karta. Pošto sam joj dao “staru” ličnu kartu, tražila mi je još jedan dokument na uvid, zdravstvenu knjižicu ili vozačku dozvolu. Na moje pitanje, zašto joj je potreban još jedan dokument, dobio sam odgovor da moja lična karta nije “biometrijska” i da “prema pravilima” nije dovoljna za zaključenje Ugovora. Kada sam joj napomenuo da je lična karta uredno izdata, da nije istekla i da po zakonu predstavlja identifikacioni dokument, ona je rekla da su to “njihova interna pravila, i da zna da po zakonu to jeste dovoljan dokument, ali da njima to nije, jer nije biometrijska”. Nakon unošenja mojih podataka u računar konstatovala je da imam neizmireno dugovanje u iznosu od 29.000 dinara iz 2010. godine, i da ne mogu da zaključim novi Ugovor dok se dugovanje ne izmiri. Inače, ja sam u martu 2008. godine prestao da budem korisnik MTS-a. Kako sam uspeo da napravim dugovanje dve godine nakon prestanka korisničkog odnosa, ja ne znam. Niti me zanima. Neka me tuže. Na moj zahtev da se sa procedurom zaključenja Ugovora nastavi, rečeno mi je da nema takve mogućnosti, kao i da nema mogućnosti da dobijem bilo kakve Opšte uslove.

U poslovnici Telenora, u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, nakon izvesnog čekanja, na šalteru namenjenom svim uslugama, ljubazni radnik mi je rekao da je Ugovor moguće dobiti samo ako se pokrene procedura njegovog zaključenja. Kada sam objasnio da mi je Ugovor potreban da bi ga moj advokat pogledao, rečeno mi je da ne postoji mogućnost da po štampanju odnesem Ugovor advokatu a da pri tom ne postanem korisnik. “A i šta će vam Ugovor, možete me pitati sve što vas zanima. Ako vaš advokat hoće da vidi, sve informacije imate na sajtu”. Na moje pitanje da li na sajtu imaju model Ugovora, rečeno mi je da nemaju, ali da tamo sve piše. Mene je zanimalo da mi kaže šta od toga što ima na sajtu piše u konkretnom Ugovoru, i da ne mogu advokatu da kažem da pregleda ceo sajt, jer njega zanima samo Ugovor. Insistirao sam da dobijem štampani primerak. Radnik mi je objasnio da čim se Ugovor odštampa sistem ga prepoznaje kao zaključenog. Na moju konstataciju da Ugovor postaje zaključen tek kada ga potpišem, i da mogu da odem iz ekspoziture a da ništa ne potpišem, rečeno mi je da “do sada nismo imali takav slučaj” i da će “sistem svejedno videti takav ugovor kao da je potpisan”. Ipak, radnik me je poučio da “ako ne uzimate telefon, ugovor možete da raskinete odmah, bez nadoknade osim po ugovoru, ako je na 1000 dinara, podelite sa 30 i dobićete koliko treba da platite za dan”. Ipak, kao nešto što mogu da odnesem advokatu, dobio sam Opšte uslove korišćenja (.pdf 3,5MB), štampane na četiri spojene strane (dva A4 lista) plastificirane hartije, velikim čitkim slovima. Ni u jednom jedinom trenutku mi nije tražena lična karta. Kada sam je ponudio, radnik je odbio da je uzme. Na pitanje zašto sistem tretira sve odštampane ugovore kao zaključene, odgovor je bio: “Molim vas, nemojte to da me pitate. Takav je sistem, ja po njemu radim, nemojte me to pitati.”

U poslovinici VIP-a, u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, nakon izvesnog čekanja, na šalteru namenjenom svim uslugama, ljubazni radnik mi je bez ikakvog dodatnog pitanja odmah dao Opšte uslove korišćenja. Na moje pitanje da li je to konkretan Ugovor, rečeno mi je da je to Ugovor. Ponovio sam pitanje i pročitao mu naslov dokumenta koji mi je dao. Potvrdio mi je da je “to to”. Na moje pitanje gde su tu naznačene ugovorne strane, rekao mi je da se one štampaju na poleđini toga. Na moje pitanje da li je moguće dobiti odštampane konkretne uslove, rečeno mi je da je potrebno da pokrenem proceduru zaključenja Ugovora. Kako sam ja već korisnik ovog operatera mobilne telefonije, tražio sam da mi se daju kopije svih ugovora koje imam sa njima. Tražen mi je razlog, pa sam naveo da sam zaturio ugovore prilikom selidbe, što i jeste tačno. Konkretan radnik je bio u prilici da odštampa samo Ugovor iz 2008. godine, rekavši mi da mu ostali iz Arhive nisu dostupni, i da moram da podnesem pisani zahtev. Kada sam napisao zahtev za izdavanje kopija svih ugovora, radnik je odbio da na kopiji zahteva potvrdi njegov prijem. Na moju konstataciju da je on tražio da mu se obratim pisano, i da ja imam pravo na to da mi se potvrdi prijem pismena, dobio sam odgovor da “to nije način na koji VIP korespondira sa svojim korisnicima”. Pitao sam ga direktno da li će snositi posledice ako mi potvrdi prijem zahteva, radnik je izričito negirao tako nešto, pozivajući se na propisanu proceduru. Opšti uslovi koje sam dobio, nalaze se na jednoj strani papira A4 formata i, kako mi je rečeno, ne dobija se lupa za čitanje. Ne šalim se, pitao sam da li se dobija lupa.

Sićušni Opšti Uslovi VIP-a kliknite za punu veličinu

U poslovnici VIP-a, u Sremskoj ulici u Beogradu, bez čekanja, nakon što sam radnici ukratko objasnio da želim da proverim postojanje zahteva koji sam malopre podneo u njihovoj ekspozituri u Knez Mihailovoj, ona je potvrdila postojanje zahteva i pozvala šefa. Šef poslovnice, odnosno shop manager, mi je istog momenta po ulasku u sistem i u Arhivu odštampao sve moje ugovore, napisao na njima “DUPLIKAT, 28.11.2011.” i svojeručno se potpisao. Kao razlog zbog čega to nisam mogao da dobijem u Knez Mihailovoj naveo je da se razlikuju prava pristupa radnika i shop managera. Na pitanje da li je moguće da dobijem konkretan Ugovor, shop manager mi je objasnio da je potrebno da se pokrene procedura zaključenja Ugovora, ali da je moguće da se po štampanju Ugovor “stornira” tako da ga sistem ne tretira kao zaključenog. Napominjem da sam čest posetilac ove poslovnice i da sa radnicima imam dobru komunikaciju.

Pod punom krivičnom, materijalnom i moralnom odgovornošću tvrdim da je navedeni opis činjeničnog stanja tačan, u svemu prema mom najboljem sećanju i da se kao dokaz ili izjava može koristiti u sve zakonom dozvoljene svrhe. Ovim izjavljujem spremnost da navedeni tekst u štampanoj formi svojeručno potpišem na zahtev lica koja za to imaju pravni interes.

Smatram da opis činjeničnog stanja ne bi bio celovit bez navođenja sledećih zakonskih odredbi za koje smatram da su relevantne.

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja)
(na snazi od 4.2.2003.)

Član 142

Opšti uslovi određeni od strane jednog ugovarača, bilo da su sadržani u formularnom ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovaračima u istom ugovoru, i po pravilu obavezuju kao i ove.

Opšti uslovi moraju se objaviti na uobičajeni način.

Opšti uslovi obavezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora

U slučaju neslaganja opštih uslova i posebnih pogodbi važe ove poslednje.

Član 143

Ništave su odredbe opštih uslova koje su protivne samom cilju zaključenog ugovora ili dobrim poslovnim običajima, čak i ako su opšti uslovi koji ih sadrže odobreni od nadležnog organa.

Sud može odbiti primenu pojedinih odredbi opštih uslova koje lišavaju drugu stranu prava da stavi prigovore, ili onih na osnovu kojih ona gubi prava iz ugovora ili gubi rokove, ili koje su inače nepravične ili preterano stroge prema njoj.

Član 270

Poverilac i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti poveriocu određeni novčani iznos ili pribaviti neku drugu materijalnu korist ako ne ispuni svoju obavezu ili ako zadocni sa njenim ispunjenjem (ugovorna kazna).

Ako što drugo ne proizlazi iz ugovora, smatra se da je kazna ugovorena za slučaj da dužnik zadocni sa ispunjenjem.

Ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obaveze.

Evo primera iz konkretnog ugovora:

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 44/2010)

(na snazi od 8.7.2010.)

Član 105

Međusobna prava i obaveze operatora i korisnika uređuju se ugovorom, koji se zaključuje u pisanoj formi.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, sadrži i sledeće elemente:

1) specifikaciju usluga (sadržaja paketa), uključujući naročito podatke o mogućnosti za upućivanje poziva službama za hitne intervencije, uslovima za pristup i korišćenje usluga (uključujući i ograničenja), minimalnom nivou kvaliteta pružanja usluga i primenjenim merama za sprečavanje preteranog opterećenja mreže, vremenu potrebnom za otpočinjanje korišćenja usluga, ponuđenim uslugama održavanja i podrške, kao i ograničenjima u korišćenju terminalne opreme;

2) odredbe o postupanju sa podacima o ličnosti (naročito u vezi sa javnim telefonskim imenicima), podacima o saobraćaju i podacima o lokaciji, tokom trajanja i nakon prestanka ugovornog odnosa;

3) podatke o cenama i tarifama, kao i načinima na koje se mogu dobiti aktuelne informacije o svim primenjenim tarifama, troškovima održavanja, kao i načinima plaćanja i dodatnim troškovima u vezi sa ponuđenim načinima plaćanja;

4) rok važenja ugovora, kao i uslove pod kojima se ugovor produžava, odnosno raskida, uključujući naročito uslove korišćenja usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima, naknadama u vezi sa prenosom broja, privremenoj suspenziji i trajnom prestanku pružanja usluga, odnosno prestanku ugovornog odnosa, sa i bez plaćanja troškova u vezi sa raskidom (naročito u pogledu terminalne opreme);

5) naknade i uslove vraćanja sredstava za slučaj nepridržavanja ugovorenog nivoa kvaliteta usluga;

6) način za podnošenje i rešavanje prigovora;

7) mere koje operator može primeniti radi održavanja bezbednosti i integriteta svojih mreža i usluga, kao i kontrole nedozvoljenog sadržaja.

Elemente iz stava 2. ovog člana sadrži i ugovor između korisnika i operatora koji ne obezbeđuje priključak ili pristup elektronskoj komunikacionoj mreži.

 

 ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

(“Sl. glasnik RS”, br. 73/2010)

(na snazi od 1.1.2011.)

Član 3

Potrošač ne može da se odrekne prava utvrđenih ovim zakonom.

Pojedine odredbe ugovora između potrošača i trgovca koje su suprotno odredbama ovog zakona zaključene na štetu potrošača ništave su.

Ništavost pojedine odredbe ugovora iz stava 2. ovog člana ne podrazumeva ništavost celog ugovora ako ugovor može da proizvodi pravno dejstvo bez te odredbe.

Ponuda za zaključenje ugovora koju potrošač daje trgovcu ne obavezuje potrošača da ponudu održi, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Ovaj zakon primenjuje se i na ugovore koji za cilj ili posledicu imaju izbegavanje primene njegovih odredaba.

 

Nije baš da se ja za nešto pitam, ali ovo je moje mišljenje:

Na osnovu svega navedenog stekao sam utisak da operateri mobilne telefonije kriju ugovore kao zmija noge, pri tome pokušavajući da zbrzaju korisnike da ih potpišu. Kada kupujemo jabuke na pijaci, svaku pojedinu jabuku dobro pogledamo, ispipamo, ispitamo da li joj možda nešto fali pre nego što je kupimo. Zašto faktički nemam pravo da pročitam ugovor, kojim se nekad i obavezujem na dvogodišnje davanje, pre potpisivanja? Pri tome neki sistemi ne prave razliku između potpisanih (čitaj: zaključenih) ugovora i onih koji to nisu. Šta krijete? Ne, ozbiljno, šta krijete?

Kao konkretno rešenje predlažem sledeće:

Sve ugovore štampajte u fontu ne manjem od Times New Roman 12 crnom bojom na beloj hartiji. Opšte korisničke uslove upodobite sa zakonom (izbacite ništave odredbe). Postavite modele Ugovora i Opšte uslove na sajt. Omogućite korisnicima da putem sajta mogu sami da generišu Ugovor unošenjem potrebnih podataka i odabirom željene tarife ili tarifnog paketa, i da ga odštampaju ili dobiju kao .pdf na mail adresu. Uvažite činjenicu da ugovor ne stupa na pravnu snagu dok ga ugovorne strane ne potpišu. Upodobite “sisteme” tako da budu u skladu sa životom i pravom, a ne da ih koristite kao izgovor za obespravljivanje korisnika.


66 Responses to Opšti neuslovi

 1. Svetlana says:

  Svaka cast!

 2. 🙂 Ptiki, ne bih voleo da mi ikada zatrebaš ali “kukala je majka” protivničkoj strani. Definitivno si ušao u tim za specijalne operacije uz komandira Severa.

  E sad, ja sam 2 meseca bezuspešno pokušavao de rešim pitanje ugovora u MTSu, sve do trenutka kad je jedan poznati tviteraš intervenisao kod svojih podređenih, pa je stvar bila rešena u roku od 5 minuta. A veruj mi, došao sam do krajnje ponižavajućih prozivki od strane MTS Mica Ubica.

  Dalje, drugar, kolega privrednik, sapatnik. Se tužio sa MTS oko neplaćenih računa, koje je uredno platio, kad su izgubili spor, njemu su na naplatu stigli sudski troškovi 🙂

  Ali to sve ne bi bilo strašno, da mu sudija na njegovu žalbu nije odgovorila, znate oni su JP, stisnite zube pa platite.

  Tako da se zaista pitam, šta se plaše da objave ugovore?! Kad su ionako zaštićeni ko beli medvedi, svi do jednoga. Meni je kod jednog operatera ugovor istekao, kod drugog samo što nije, po ovome što sad čitam, pitam se da li sam u tom ugovoru možda zaveštao organe. Ovog puta ću ga čitati, a lupu ću svakako poneti 🙂

  Bravo za akciju, bravo za Blog post. Hvala Legendo i samo tako nastavi!

  • Ptiki says:

   Zbog pokušaja naplate sudske takse unapred su ukoreni od strane sudije pred kojom imam jedan spor protiv njih. Za isti slučaj su osuđeni pred Sudom časti.

   Greške koje proističu iz “glomaznosti” ili iz “sistema” su jedno, a ovo je čist bezobrazluk. Inače, mene kao korisnika, ne zanima poreklo greške, već samo da se one isprave i više ne dešavaju.

 3. Ahrimana says:

  Svaka cast na tekstu!

 4. ivan says:

  Svaka čast za tekst, oprosti što sam neke stvari preleteo 😀

  Istraživanja su pokazala da su za ljude koji nemaju problema sa vidom (oni koji imaju ionako koriste pomagala) najčitljiviji na papiru serifni fontovi (kao što je Times New Roman) u veličini 9pt, odštampani crnom bojom, levim poravnanjem, ali sa proredom između redova od 13,5pt.

  Kao preporuka za podnaslove unutar teksta je 12pt bold, a za sekcije/poglavlja 18pt boldovani beserifni font (tipa Arial)

  Samo da dodam predlogu rešenja 😀

 5. Jovana says:

  Ptiki, ti si moj idol! <3

 6. bjuti says:

  > Uvažite činjenicu da ugovor ne stupa na pravnu snagu dok ga ugovorne strane ne potpišu.

  Заправо је ово најбитније. 🙂

 7. Branko Radujko says:

  Moram da priznam da je tekst vrlo koristan za onoga ko hoce da ga procita. Ima tu raznih izgovora i objasnjenja zasto su procedure rigidne i nefleksibile, ali ovaj tekst daje vrlo konkretne predloge. Hvala na pravom trudu, meni ce koristiti u mom poslu.

  • #kizaapruvd ovo je Radujko licno. Proverio 😉

  • Ptiki says:

   Hvala što ste hteli da ga pročitate. Drago mi je da Vam koristi, tome je i namenjen.
   Vi ste na poziciji da možete da menjate stvari.
   Očekujemo Vaš sledeći potez i hvala Vam za komentar.

   P.S. Onaj ko hoće – uradi, onaj ko neće – nađe izgovor.

   • Nataša Kilibarda says:

    Kao što reče : “Bolje ja to napismeno” ….

    Ovako svi imaju potpuno transparentni, i dodajem – objektivni uvid u situaciju sa mobilnim operaterima u našoj zemlji, i u tom pogledu.

    Pohvaliću to, da pored što sa MTS-om svojevremeno nisi imao sjajnih trenutaka, sasvim korektno sagledavaš i predstavljaš novu situaciju u kojoj si se našao.
    Ostavljaš i sebi, ali i onima koji čitaju da porede, a presek stanja imaju de facto ovde.

    Laičko pitanje, uopšteno – da li to što Ugovor nije dostupan pre zaključivanja – potpisivanja ide protiv Zakona o zaštiti potrošača? Da li su Opšti uslovi korišćenja dovoljni?

    • Ptiki says:

     Ovo je takozvani formularni ugovor, ugovor po pristupu: jedna strana izradi tekst ugovora, druga strana mu pristupa, bez da je mogla da utiče na sadržinu ugovora. Kako je ugovor, po definiciji, saglasnost volja ugovornih strana, tako je ovde slučaj da je smanjen kapacitet strane koja pristupa da izrazi volju. U slučajevima mana volje za zaključenje ugovora, kao što su prinuda, pretnja ili prevara, ugovor je ništav. Sa druge strane, ne verujem da bi se iko uspešno pozvao na mane volje: niko nas nije naterao da uđemo u poslovnicu, niti su nam pretili da će nam naneti neko zlo ako ne potpišemo, niti su nas prevarili, jer sve je napisano.
     Dakle, nije problem u načinu zaključenja kao takvom, nigde ni u jednom zakonu ne piše da moram da nosim ugovor kući da ga pročitam. Takođe, ni u jednom zakonu ne piše da ne smem nešto na miru da pročitam. Problem je u tome što ako želim vreme da se upoznam sa odredbama i ako želim da se sa nekim konsultujem, i ako želim da uporedim ugovore operatera koje mi nude pa da na osnovu toga izaberem… e to ne mogu da uradim. Tako je napravljen sistem.

 8. Maric Dragan says:

  Odlicno odradjen posao 😉 … samo da jos procitaju i ovi koji mogu da menjaju stvari ….

  • Ptiki says:

   Kao što vidiš… Pročitao ga je Generalni direktor Telekoma i ostavio komentar.
   Još Kjell-Morten Johnsen i Athanasios Katsiroumpas…

 9. Vukašin says:

  o/ sjajno si krenuo, samo nastavi 🙂

 10. kaboom says:

  Moj ti…

  Trebao bi da se pokrijes po glavi i cutis. Jer si sam sebe zakopao vec na pocetku teksta.

  ”Imate 29000 RSD duga…” ”Nije me briga, neka me tuze..”

  Imas ih jer si nise interesovao. Imas ih jer nisi imao pare. I imas ih, ne zato sto je mobilni operater hohstapler, vec zato sto si ti neodgovoran, a po ovome sto si imao vremena da istrazujes, i prilicno dokon.

  Sve sto bilo gde pise sitnim slovima namenjeno je UPRAVO TEBI. Jer mobilni operateri nisu socijalna ustanova, vec firma kao i svaka druga. Tvoje je jedno: da placas na vreme. Njihovo je jedno: da ti pruze uslugu telekomunikacija i informacija o potrosnji i cenama. Prica je vrlo jasna. Ne udubljuj se previse. Sve ce te stavke iz ugovora zaobici ako igras tu igru. I na svakom prodajnom mestu pre zakljucenja ugovora imas apsolutno pravo da sednes i sve citas. Kao i u bankama, kao i sa jabukama, kao i bilo gde. Niko, ama bas niko ti ne drzi pistolj na glavi da se u to upustis. Ali jbg…. mobilni od 800 evra a za dinar je jako simpaticna ponuda…

  • Nisi ti dobro pročitao, to je neka ne proknjižena uplata.

   • kaboom says:

    ”Nakon unošenja mojih podataka u računar konstatovala je da imam neizmireno dugovanje u iznosu od 29.000 dinara iz 2010. godine, i da ne mogu da zaključim novi Ugovor dok se dugovanje ne izmiri. Inače, ja sam u martu 2008. godine prestao da budem korisnik MTS-a. Kako sam uspeo da napravim dugovanje dve godine nakon prestanka korisničkog odnosa, ja ne znam. Niti me zanima. Neka me tuže.”

    Izvaditi karticu, iseci je i baciti ne znaci da si prekinuo ugovoreni odnos.

    • Ptiki says:

     Da sam izvadio, isekao i bacio karticu to bih i napisao.
     Prestao sam da budem korisnik u skladu sa tada važećim uslovima.

  • Ptiki says:

   Nije tačno da imaš pravo da sedneš i čitaš sve. U Telenoru se smatra da si postao korisnik onog momenta kada odštampaju ugovor, a ne kada ga potpišeš.

   • kaboom says:

    Decko, ili devojka, ti je pogresno rekao. Na svim formularima, to i sam znas, koji se stampaju preko komjutera, imas sledece stavke: Print, Activate, Modify, Cancel. On ili ona nije imao strpljenja verovatno da ti objasni stvari. To sve zavisi kako si se ti ponasao u datom trenutku. Nacin ponasanja prodavca – profesionalca je u skladu sa sistemom ”ogledala”. Kako ti sa njim/njom, tako i on/ona prema tebi. O tome knjige postoje.
    U zemlji Srbiji bez potpisa nista nije validno. Tacka. Za firme OP obrazac i karton deponovanih potpisa, za fizicka lica sada se nalazi na licnoj karti. Ako si ti poverovao u tu pricu, to je drugo…

    • Ptiki says:

     Da si pročitao tekst znao bi da je bio “dečko” u pitanju.
     Predlažem ti da sutra zajedno odemo do poslovnice Telenora u Knez Mihajlovoj ulici. Čekaću te ispred u 12h.

     • kaboom says:

      Da se razumemo, ne napadam te. Samo bih zeleo da ukapiras da tok misli koji je tebe vodio da napises ovaj tekst gore ima i drugaciji obrt. Ljudi su poznati po tome da se drze jedne price cak i u sopstvenoj glavi kako bi imali celovitu sliku, sto ne znaci da je slika prava i istinita. Cesto je mrznja jedan od razloga za takvo ponasanje. A mrznja je daleko od racionalnog ponasanja. Pre nego sto ubuduce stavis nesto na ”papir” pokusaj da sagledas svoj tekst iz ugla neke druge osobe i kako ce doziveti tvoju pricu i tebe.

      Hvala na pozivu, u svakom slucaju. Meni je radni dan u 12h vec uveliko poceo.

      Sve najbolje,

  • misa says:

   ta popnuda za 1 din uopste nije 1 din… ALI ZVUCI ZAMAMNO 🙂 tek je to prevara koja nije jasna dok se ne zaceprka ispod povrsione. Od cele ponude je samo tacno da se na pocetku plati 1 din a onda u periodu ugovora regularno otplacuje cena telefona + cena saobracaja.

   U nemackoj je zabranjeno da se reklamira kupi dva i jos jedan ces da dobijes za dz. Zasto zato sto taj treci nije za dz nego je vezano cena za 1/3 manja. Tako i ovo. Telefon nije za 1 din, zapravo oni to i kazu: “preuzmi telefon za 1 din” a ono sto ne kaze i ne pise je da je i (otplati celokupnu cenu telefona u ugovorenom periodu).

   Da se ja pitam ta reklama za 1 din bi bila zabranjena zbog prevare.

   • dr.Manijak says:

    Pogrešno tumačenje prilično jednostvne stvari. Telefon košta X dinara. Pretplata za tarifu košta Y dinara ukoliko potpišeš ugovor na neodređeno vreme. Pretplata za tarifu košta istih Y dinara ukoliko potpišeš ugovor na određen period (famoznih 24 meseca). Ukoliko potpišeš ugovor na određen vremenski period imaš pravo da kupiš telefon za 1 dinar, a cena pretplate tj iznos na računu je u svim navedenim slučajevima isti. DAKLE, TELEFON ZAISTA KOŠTA JEDAN DINAR.

  • Jovica Stojković says:

   @Kaboom Ti kao da si vlasnik nekog mobilnog operatera. Suština svega ovoga je da si ti praktično ucenjen, ako hoćeš uopšte da imaš mobilni telefon i broj, moraš da potpišeš to što su ti oni ponudili, bez ikakvog tvog uticaja na tekst. Taj tekst je toliko sitan da se ne može čitati, očigledna je želja da ga niko i ne pročita. I da možeš nekim pomagalom da čitaš treba ti minimum pola sata da pročitaš, a još mnogo više ako hoćeš da nešto od pročitanog shvatiš. Dalje, ti kao korisnik usluge, kad ugovor potpišeš, namaš ama baš nikakvu kontrolu, uvid u ono što si potrošio. Listing možeš da dobiješ samo za prethodni, ali ne i tekući mesec, pa ti se čik seti koga si sve zvao pre mesec-dva, a ni jedan telefon ne pamti toliko unazad. No, suština njnihove pljačke nije toliko u minutima i sms porukama koliko u data protoku, jer tek tu nemožeš ama baš nikako da imaš uvid. U listingu dobijaš samo vreme kada si se navodno konektovao, vreme trajanja konekcije i količinu data podataka koje si potrošio. Bez mogućnosti da vidiš na kojim internet stranicam si navodno bio i gde si napravio toliki promet. AKo to zatražiš od mobilnog operatera reći će ti da ta mogućnost ne postoji. Meni su iz VIP-a poslali račun od 88.000 dinara data prometa za sedam dana, na jednom broju, i kao poslovnom korisniku isključili sve brojeve i mogućnost da obavljam poslovnu komunikaciju. Došao sam nekako do uprave, do nekog njihovog inženjera koji je rekao da je njihov “SISTEM” tako registrovao i da je to to, i mora da se plati. Naredna tri meseca su mi uredno slali račune kao da koristimo sve brojeve, iako su nam upravo oni onemogućili korišćenje. Zatim su posle tri meseca samoinicijativno raskinuli ugovor i odredili još 160.000 dinara ugovorne kazne, sve ukupno je to sada oko 300.000 dinara. Očekujem poziv za sud jer te pare nemam, a i da imam, odakle mi. Dakle, nemamo nikakvu kontrolu nad onim što njihov “SISITEM” izbaci, to je to i mora da se plati, iako ni njohov inženjer nije mogao da mi objasni kako je moguće napraviti 2GB prometa na mobilnom telefonu za sedam dana. Mislim može, ako neko sedi sedam dana i gleda filmove na mobilnom telefonu. Mudrice u Korisničkom servisu su mi rekle da je moguće da se neke aplikacije same update-uju i da se potroši toliko. Idiotizam. Imam iPhone i stotine aplikacija i stotine udate-ovanja dnevno, što mailova, što vremenske prognoze, što samih nekih aplikacija, i visim na Facebook-u i Twitteru, čak i klincu puštam crtaće preko Youtube-a… i još svašta, i nikad nisam prešao 1GB protoka. Dakle, ili se neko tamo kod njih nakačio na moj broj i koristio internet, ili je taj njihov “SISTEM” tako podešen da nas krade. Ajde da potkrada, pa i da prodje, ali ovo je bezobrazluk. I sad čekam da vidim da li ću dobiti taj poziv za sud. Ah, da. Posebna priča je svakodnevno uznemiravanje cele moje porodice od strane nekakvog Kredit Expresa koji u ime VIP-a cimaju i pitaju kada ću da platim račun, iako sam im hiljadu puta rekao da neću da platim. Na kraju sam zapretio da ću prijaviti policiji i njih i VIP zbog uznemiravanja. Tako, prijatelju, sve je to napravljeno s ciljem da nas pljačkaju, i pre ili kasnije, svako bude zakačen nekim njihovim basnoslovnim računom. Kad je već tu bio i gospodin Radujko, pre par godina sam koristio njihov mobilni intrenet modem, i u oktobru mesecu mi isključe zbog neplaćenog računa za avgust. Dobro, moguće. Odem i platim, i zovem Korisnički servis da kažem da sam platio i da mi što pre uključe. Javlja se drugi operater, proverava moje podatke i kaže: A ne, gospodine, vi ste platili samo pola računa za maj!?!?!?!?! Pitam kako je moguće da platim samo pola računa, kao, molim vas naplatite mi samo pola od ovog računa!?!? Ali nema veze, treba mi internet, idem ponovo do pošte i platim POLA računa za maj. Zovem Korisnički servis, proveravaju moje podatke i kažu: A ne, gospodine, vi dugujete 7.500 dinara za FEBRUAR!?!?!?!?!?!?!? Po ako je bre ovde lud, kako se ko javi, tako mi priča drugu priču. Rekao sam devojčici da mi slučajno ne šalju više račune jer ću doći sa bombom u poslovnicu isve ih dići u vazduh. Toliko, za gospodina Radujka, ako slučajno bude čitao ovo moje pisanije.

 11. Tweetie FTW! 🙂

 12. Marija says:

  Današnji VIP-ov biser!

  Odem kod njih u poslovnicu da platim račun da ne čekam po šalterima ,kad ono: “Uslugu naplaćujemo 25 dinara !”
  Razgovor sa operaterom 10 dinara . Sledeće je naplata ulaza u poslovnicu !

  Jad i beda.

  • Dusan says:

   Zapravo, meni se nesto slicno desilo. Usao sam u poslovnicu, postavio pitanje u vezi sa zaduzenjem, i devojka koja tamo radi mi je rekla da treba da pozovem korisnicki servis. Nisam znao da li da je tapnem po ramenu, ili zovem imenom sa onog bedza – ako sam vec u korisnickom servisu, zasto bih morao da zovem korisnicki servis?

 13. neko says:

  Koji je to sud casti u pitanju? Kom sudiji si se zalio? Sta se desava posle?

 14. Šta reći osim svaka čast i respect za angažovanje i tekst!

  Nisam ni znao da je ovolika netransparentnost u tom segmentu poslovanja iako sam korisnik Telenora prilično dugo, a i VIPa (poslovno) i ja sam se bio zapitao kako da pročitam onaj tekst Ugovora pre potpisivanja … nadam se da će ovaj tekst pokrenuti neke promene i da će se negde nešto desiti da se ovi “opamete”.

  Najviše me boli kada vidim da je MTS tužio nekog (ili neko tuži MTS) i na kraju dođe do toga da MTS mora platiti odštetu … a sve to se plaća novcem koji mi zarađujemo.

  Još jednom svaka čast za post…

 15. kakva bomba 🙂 bravo! I kako te nije mrzelo… :))

 16. Petar Stakić says:

  Super! Ovako se radi konkretan pregled situacije i nude konkretna rešenja. Smisao bloga zar ne?

  Drago mi je što je direktor Telekoma ovo pročitao i javio se. Nadam se da će i drugi čelni ljudi kompanija uskoro učiniti isto.

 17. Ankica says:

  Ja samo znam, da kad otplatim sva dugovanja, ako to doživim, po ugovorima potpisanim u vreme kada sam imala posao i prihode koji su mi dozvoljavali luksuz usluga Telenora, SBB-a, bankarskih kredita za obrtna sredstva, moja ruka više nikada neće potpisati ni jedan ugovor. Činjenica je da potpisan ugovor, u trenutku kada raspolažete pruhodima, ne možete da ispoštujete kada izgubite posao, nikoga ne zanima i tada padate u dužničko ropstvo. Zato, ako nemate rezervni plan za vanredne situacije, ne potpisujte ništa.

 18. Tane says:

  Bravo Ptiki. Odličan tekst i drago mi je što te nije “mrzelo”.

  Naime, samo ću se kratko nadovezati na iskustvo u poslovnici MTS-a i “neprihvatanja” stare lične karte. To je legitiman dokument koji je izdat od strane MUP-a i validnog je datuma. Pored svega toga “njima” (odnosi se na sve operatere) se daje mogućnost da sami stvaraju pravila.

  Za poslednju rečenicu, citiraću samog sebe sa Twittera pre nekoliko nedelja:”Mislim da ćete uskoro morati da obratite pažnju na pojedinačne slučajeve. Isto kako su došli, mogu i da odu. @mts @TelenorSrbija @vip_mobile … “

 19. Dusan says:

  Objasnio si … oni to sve rade “jer su tako u mogucnosti” .
  Svaka cast za post…

 20. Ivan P. says:

  Svaka čast….

 21. Jelena says:

  Odličan tekst 🙂
  Inače koristim Vip i nisu mi pravili problem da natenane pročitam ceo ugovor (učili me da uvek pročitam onaj deo sitnim slovima). Doduše, nisam ga nigde nosila, ali jesam smorila sa potpitanjima šta znači ovo i ono u ugovoru.
  Jedino me strašno nervira kada se požalim nešto oko dometa mreže u nekim momentima, što su uvek “neobavešteni” o problemima, a činjenica je da ih imaju. Ne vidim što bi bilo loše da kažu: “Jeste, imali smo nekih tehničkih problema, ali sada su otklonjeni (ili rešićemo do kraja dana). Ne brinite, Vaš telefon/modem/kartica funkcioniše.”

 22. Vlado says:

  Odlican pristup problemu , vrlo jasno i precizno utvrdjene cinjenice.
  JA sam imao problem sa Telekomom koji mi 9 meseci nije slao racune da bi gospoda ustanovila da sam im u datom trenutku duzan oko 40.000 dinara. taj dug im nisam platio niti cu, pare jesam evidentno potrosio ali racun nisam dobio blagovremeno, sto je njihova krivica. Gospoda iz Telekom su resenje potrazili i pravnim putem , te su mi poslali zaplenitelja. Da ne duzim sa tom pricom nisu uspeli da naplate . Druga stvar je zanimljiva, a to je da Telenor nudi telefon Nokia E52 uz paket Prenesi 950 koji mesecno kosta oko 2.500 dinara , a sam telefon dobija uz potpis na vernos na dve godine i tricavih 8.000 dinara. E sad, mene zanima koji to genije sklapa ponude u Telenoru. Isti takav telefon , zavisi od sajta , jer mobilnisvet.rs prikazuje najskuplje cene. U redovnoj radnji u Novom Sadu, ovakav telefon kosta 160e a garantni roke je dve godine. Matematika je jasna , ko god potpise ugovor sa ovakvim uslovima , treba da stavi magarece usi i da njace. I za kraj , treba postaviti pitanje svim mobilnimoperaterima , kako to da ugovor potpisujemo na dve godine a garantni rok za telefone koje oni “dele” je godinu dana??

  • Ivan says:

   Po novom zakonu o zastiti potrosaca, garantni rok za svu tehnicku robu je minimum 2 godine.

 23. Nemanja says:

  Svaka cast na analizi i dosetljivosti. Ovo je jos jedan dokaz koliko je drzava busna a ne operateri, njima je neko dozvolio da se tako ponasaju.

 24. Sasa says:

  U pravu si Nemanja. Drzava im je dozvolila, i oni koriste. Pitanje za autora: Da li si pokusao da modele Ugovora i Opstih uslova pronadjes na inostranim sajtovima Telenor-a i Vip-a, jer iste ne posluju samo kod nas?

 25. Vrlo lepo pokazano kako u ovoj zemlji važi samo zakon jačeg. I kao što reče Nemanja, nije ovde problem što we operateri, banke, osiguravajuća društva, državni činovnici i ostali, ponašaju kako im se prohte, nego što im neko sve to dozvoljava.

 26. dragan says:

  tuga, neverovano je koliko smo obezvredjene licnosti i koliko nista ne znacimo, potrebno smo samo da placamo i usluge koje ne dobijamo

 27. Stvarno nema potrebe za nekim sakrivanjem ugovora, @ptiki, u pravu si. Telenor je postavio na sajt primere ugovora i aneksa ugovora http://www.telenor.rs/sr/O-Telenoru/Telenor-u-Srbiji/Podaci-kompanije/Opsti-uslovi/ . Videćemo, naravno i da se to postavi na više mesta da bi bilo lakše uočljivo.
  Pozdrav 🙂

  • Ptiki says:

   Odlično. Još samo da to bude dostupno u prodavnicama za one koji nemaju Internet. Dobro, može radnik da odštampa sa Interneta onome ko bude tražio, zar ne?
   Pozdrav

 28. Milanche says:

  Vip odavno ima Opšte uslove okačene na sajt i svima dostupne: http://www.vipmobile.rs/o-vipu/o-nama-/opsti-uslovi.198.html

  • Ptiki says:

   Ti Opšti uslovi su iz juna meseca, a ovi koji se dobiju u prodavnici su iz novembra. Uslovi na sajtu VIP-a nisu ažurni.

   DODATAK: Pošto su uvideli neažurnost, postavili su najnovije Opšte uslove na sajt.

 29. Daniel Kovac says:

  Svaka čast na pokretanju akcije, sledeće što treba da prestanu sa reklamama tipa pričaj besplatno do kraja života. Ne znam da li je to kažnjivo ili uopšte uređeno zakonom ali sve reklame se svode na to da nude besplatne stvari a ustvari to se sve naplati mesečnom pretplatom. Verujem da mnogi ne znaju da se kod nekih operatera svaka uspostava poziva tarifira, da se neograničeni pozivi u lokalu troše tek kad se potroše dobijeni “besplatni” minuti.
  Nadam se samo da će se korisnici opametiti da ne nasedaju na takve reklame, pošto će njih uvek biti.

  • Ptiki says:

   Lažna obećanja su regulisana Zakonom o oglašavanju i Zakonom o zaštiti potrošača.
   Ono što meni lično smeta su nadoknada za uspostavu veze i zaokruživanje na ceo minut.

 30. Anita Malešević says:

  Svaka čast!!!

 31. marko pozarevac says:

  svaka cast na bloku,mada i ja imam problem sa mts-om,imam bezicni internet kolega koji ima 6gb ograniceno,sta se desava ovako,10meseci radi 24/7/10,uglavnom upaljen fb,gmail,mobilnisvet,polovni automobili i poker na fb,10 meseci mi stize racun 800din i nikad nisam potrosio vise od 2gb,u 11mesecu mi stigne racun 14 000din na osnovu da sam potrosio 6gb + 4.5gb preko toga sto je realno apsurd,kao prvo internet nije radio kako treba zalio sam se a lik u poslovnici je bio jako “pristojan” i rekao da probam nesto u podesavanja,poludim ja i iskuliram…
  Sta se dalje desava,12.01.2012 idem u poslovnicu na osnovu racuna i lik mi kaze pisi zalbu i ja napisem sve fino i uredno to je bilo otprilike oko 10h pre podne,oko 12h zove me 064/789 i isto jako “pristojna”gospodja koja mi je rekla kao ce proveriti i pitala me odakle sam i ja kazem pozarevac i ona mi slusti slusalicu da bi 15.01.2012 mi stigne koverta od mts da mi odbijaju zalbu,u tom pismu pise da je pismo poslato 12.01.2012 dana kad sam podneo zalbu i danas sam opet iso i opet napisao zalbu na zalbu ali sumljam da ce ista promeniti stvar,razmisljam da ih tuzim mada mi je i to sumljiva stvar jer se bukvalno tuzis sa drzavom..
  Tako da pisem u nadi da ce mi neko izaci u sustret koji je imao slicne probleme u mts-u i reci mi sta ja da radim po tom pitanju…
  Inace 3.2 din sa pvd-om je 1mb a ja navodno potrosio 4.5gb…sad vi vidite u kakvim sam ja mukama..
  Hvala unapred!
  Pozdrav

 32. Danko says:

  Imam problem … telefon mi je napravio račun od 25000,00 rsd tako što je update – ovao podatke u roku od neka 4 h… Odmah kada mi je blokirao telefon kada sam video poruke o blokadi otišao sam u VIP… gde su bili ljubazni i dali su mi da napišem žalbu …još čekam odgovor, ali se pitam da li je još neko imao ovakvu muku i kakvo je bilo rešenje. Inače se pitam na koliko moraju da ugase telefon (ili ne moraju) kada se dogodi nenormalan prenos podataka odnosno prevelika potrošnja… ?

  • Ptiki says:

   VIP ima kliznu skalu prema kojoj prvo isključuje a onda obaveštava o isključenju odlaznog saobraćaja ukoliko se uveća račun “radi bezbednosti korisnika”.
   Skala je klizna zato što se na nigde objašnjen način, uvećava s obzirom na vašu prosečnu (standardnu) potrošnju.

  • Jovica Stojković says:

   Danko, veruj mi sve je to njihova teška prevara. Nema te aplikacije koja može da potroši toliko data podataka za četiri sata. Svi programi na mobilnim telefonima su napravljeni da ti koriste, a ne da ti prave štetu, jer ko ima interes da stavlja na market aplikaciju koju neće niko da koristi jer pravi veliki protok. To je izmišljotina iz Korisničkog servisa. Kakav crni update? Šta je toliko trebalo da update-uje? Sve su aplikacije optimizovane za rad na mobilnim telefonima i da troše što manje data protoka. Ja imam isti problem, uspeo sam da dodjem do nekog njihovog inženjera koji nije znao da mi kaže ni jednu aplikaciju koja može toliko da potroši, ali… Njihov SISTEM je tako obračunao i ti sad možeš da se j…š. Moraš da platiš i tačka. Mislim da nikad ni jednom korisniku nisu izašli u susret i vratili novac, ili odustali od onog što je njihov nepogrešivi SISTEM izbacio. I to i jeste glavni problem, što niko nema kontrolu nad time šta oni nama obračunavaju. Gledaju na svaki način da nas zavrnu i uzmu pare. Jedini način je da mi njih tužimo za pokušaj prevare i kradje, nas hiljade, da zatrpamo sudove tužbama protiv mobinih operatera i nateramo ih na drugačiji rad i veću transparentnost.

 33. Jovica Stojković says:

  Suština svega ovoga je da si ti praktično ucenjen, ako hoćeš uopšte da imaš mobilni telefon i broj, moraš da potpišeš to što su ti oni ponudili, bez ikakvog tvog uticaja na tekst. Taj tekst je toliko sitan da se ne može čitati, očigledna je želja da ga niko i ne pročita. I da možeš nekim pomagalom da čitaš treba ti minimum pola sata da pročitaš, a još mnogo više ako hoćeš da nešto od pročitanog shvatiš. Dalje, ti kao korisnik usluge, kad ugovor potpišeš, namaš ama baš nikakvu kontrolu, uvid u ono što si potrošio. Listing možeš da dobiješ samo za prethodni, ali ne i tekući mesec, pa ti se čik seti koga si sve zvao pre mesec-dva, a ni jedan telefon ne pamti toliko unazad. No, suština njnihove pljačke nije toliko u minutima i sms porukama koliko u data protoku, jer tek tu nemožeš ama baš nikako da imaš uvid. U listingu dobijaš samo vreme kada si se navodno konektovao, vreme trajanja konekcije i količinu data podataka koje si potrošio. Bez mogućnosti da vidiš na kojim internet stranicam si navodno bio i gde si napravio toliki promet. AKo to zatražiš od mobilnog operatera reći će ti da ta mogućnost ne postoji. Meni su iz VIP-a poslali račun od 88.000 dinara data prometa za sedam dana, na jednom broju, i kao poslovnom korisniku isključili sve brojeve i mogućnost da obavljam poslovnu komunikaciju. Došao sam nekako do uprave, do nekog njihovog inženjera koji je rekao da je njihov “SISTEM” tako registrovao i da je to to, i mora da se plati. Naredna tri meseca su mi uredno slali račune kao da koristimo sve brojeve, iako su nam upravo oni onemogućili korišćenje. Zatim su posle tri meseca samoinicijativno raskinuli ugovor i odredili još 160.000 dinara ugovorne kazne, sve ukupno je to sada oko 300.000 dinara. Očekujem poziv za sud jer te pare nemam, a i da imam, odakle mi. Dakle, nemamo nikakvu kontrolu nad onim što njihov “SISITEM” izbaci, to je to i mora da se plati, iako ni njohov inženjer nije mogao da mi objasni kako je moguće napraviti 2GB prometa na mobilnom telefonu za sedam dana. Mislim može, ako neko sedi sedam dana i gleda filmove na mobilnom telefonu. Mudrice u Korisničkom servisu su mi rekle da je moguće da se neke aplikacije same update-uju i da se potroši toliko. Idiotizam. Imam iPhone i stotine aplikacija i stotine udate-ovanja dnevno, što mailova, što vremenske prognoze, što samih nekih aplikacija, i visim na Facebook-u i Twitteru, čak i klincu puštam crtaće preko Youtube-a… i još svašta, i nikad nisam prešao 1GB protoka. Dakle, ili se neko tamo kod njih nakačio na moj broj i koristio internet, ili je taj njihov “SISTEM” tako podešen da nas krade. Ajde da potkrada, pa i da prodje, ali ovo je bezobrazluk. I sad čekam da vidim da li ću dobiti taj poziv za sud. Ah, da. Posebna priča je svakodnevno uznemiravanje cele moje porodice od strane nekakvog Kredit Expresa koji u ime VIP-a cimaju i pitaju kada ću da platim račun, iako sam im hiljadu puta rekao da neću da platim. Na kraju sam zapretio da ću prijaviti policiji i njih i VIP zbog uznemiravanja. Tako, prijatelju, sve je to napravljeno s ciljem da nas pljačkaju, i pre ili kasnije, svako bude zakačen nekim njihovim basnoslovnim računom. Kad je već tu bio i gospodin Radujko, pre par godina sam koristio njihov mobilni intrenet modem, i u oktobru mesecu mi isključe zbog neplaćenog računa za avgust. Dobro, moguće. Odem i platim, i zovem Korisnički servis da kažem da sam platio i da mi što pre uključe. Javlja se drugi operater, proverava moje podatke i kaže: A ne, gospodine, vi ste platili samo pola računa za maj!?!?!?!?! Pitam kako je moguće da platim samo pola računa, kao, molim vas naplatite mi samo pola od ovog računa!?!? Ali nema veze, treba mi internet, idem ponovo do pošte i platim POLA računa za maj. Zovem Korisnički servis, proveravaju moje podatke i kažu: A ne, gospodine, vi dugujete 7.500 dinara za FEBRUAR!?!?!?!?!?!?!? Po ako je bre ovde lud, kako se ko javi, tako mi priča drugu priču. Rekao sam devojčici da mi slučajno ne šalju više račune jer ću doći sa bombom u poslovnicu isve ih dići u vazduh. Toliko, za gospodina Radujka, ako slučajno bude čitao ovo moje pisanije.

 34. Prvo, svaka čast za tekst.
  Drugo, sve su to prevaranti.
  Evo moj primer.
  Korisnik sam Mts-a već 12 godina, uglavnom pripaid a od prošle godine i postpaid, i to mix net M ali sa popustom na pretplatu od 50% (oko 560 rsd mesečno). Ugovor je potpisan 19.07.2011. na godinu dana ili ti na 12 meseci, kako piše u ugovoru. E, problem je kako tih 12 meseci računaju gospoda iz telekoma?!?!? Ja sam 02.07.2012 otišao u poslovnicu telekoma da blagovremeno nagovestim gospodi da, zbog povoljne cene, želim da produžim ugovor na još godinu dana. Ljubazna službenica mi je rekla da mogu odmah da produžim ugovor, što sam i učinio (na žalost) ne čitajući detaljno aneks ugovora. Moja greška. Jer tamo lepo piše da, bez obzira što sam produženje potpisao (po mom uverenju) čitavih 16 dana ranije, aneks ugovora stupa na snagu prvog dana narednog kalendarskog meseca. Ok, nije to problem. Kao što sam rekao, moja greška. Pre par dana mi je, kao i svakog meseca, stigao sms sa iznosom računa za prethodni mesec. Ali za razliku od predhodnih on je bio duplo veći, ili po punoj ceni, bez popusta. Danas sam otišao do telekoma, da proverim o čemu je reč. I da li znate da za uvaženu gospodu iz Telekoma vremenski period od 12 meseci ili godinu dana, ne traje 365 dana??!!? Ne jer mi je rečeno da je moj ugovor istekao 30 juna, i da je ugovor automatski produžen za ceo mesec (ali po punoj ceni) jer ga nisam raskinuo. Tako da je ceo juli tarifiran po punoj ceni jer aneks ugovora (čitaj produženje ugovora) koji sam potpisao 02.07.2012 stupa na snagu 01.08.2012. Kako istekao? U pretplatničkom ugovoru je navedeno da je ugovor sačinjen 19.07. i da traje 12 meseci, pa ja pitam vas koliko to traju 12 meseci? Meni je u poslovnioci rečeno da ugovor traje 12 meseci, ali popust traje, citiram ”12 RAČUNA”?!? Kojih bre 12 računa, pa gde to piše? Nije problem za 300 ili 500 rsd, nego ne volim da me neko pravi majmunom.
  Znači upozorenje svima, ako potpišete ugovor na godinu dana u toku nekog meseca on ne vazi do istog tog datuma naredne godine, nego do kraja predhodnog meseca naredne godine. Da li je to normalno ili…
  p.s. izvinite na malo dužem postu

 35. Ljuba says:

  Sličan slučaj kao prethodni…
  Potpisao sam ugovor 07.10.2010 god sa MTS-om na dve godine i on ističe sad u oktobru. Zbog prelaska kod drugog operatera otišao sam u poslovnicu MTS-a da se raspitam na koji način mogu da prenesem broj jer mi je službenica u Vip-u rekla da to mogu uraditi mesec dana pre isteka ugovora.
  U MTS-u su mi rekli da sam potpisao aneks ugovora i da on ne važi do 07.10.2012 već do 31.10.2012. Kod kuće sam detaljno pregledao Ugovor (a ne Aneks) i ni u jednom slovu teksta nisam naišao na reč Aneks niti na datum 31.10.2012. Posedujem ovaj broj telefona već 12 god. i zbog posla mi je bitno da ga zadržim. Pozvao sam korisnički servis od kuće nakon čitanja Ugovora i ponovo zatražio odgovor od operatera o prelasku u drugu mrežu i dobio isti odgovor da to mogu učiniti tek od 01.10 (mesec dana pre isteka), a na moje pitanje zašto je to tako ako u Ugovoru stoji 07.10 dobio sam odgovor da je kod njih to “tako”. Možda u tom aneksu piše i da im dugujem 100.000 e? Na to pitanje operater nije imao odgovor…
  Čekam sedmi pa da se pozdravimo, i pre dve godine je bilo problema ali da vas ne smaram više.Pišem ovo iz namere da skrenem pažnju budućim korisnicima da na sve obrate pažnju.

 36. Nemke says:

  Ptiki,prvo,svaka cast 🙂 potrebna mi je pomoc ili savet,imam problem sa mts-om…produzio sam ugovor 03.08,medjutim uredjaj koji sam uzeo nije “radio”,pokupio se i odmah otisao u poslovnicu,trazio da mi se stornira ugovor i porucio novi uredjaj.Sutra dan otisao u poslovnicu,telefon stigao,potpisao ugovor.Sad nastaje problem,telefon ima probleme,nasao sam zakon o zastiti potrasaca iz 2012 god koji kaze da korisnik ako,primeti probleme u vezi uredjaja,moze zahtevati nov uredjaj u roku od 72h.Odem u poslovnicu i gospoda mi kaze da je to stari zakon.Sad meni nije jasno kako je to za mts stari zakon,a za npr Handy nije(inace radim u Handiju,pa znam zasigurno).Inace sam zvao dosta ljudi,iz mts i svi su mi odg da postoje dve opcije,da ide na servis ili da probam preko suda,sto svi znamo,da na sudu mozemo samo da puknemo.Da saljem tel na servis nakon drugog dana,a da im za dve god dam preko 70.000 necu,pogotovo sad u ovom,slucaju,prevladava princip.Ako mi mozete dati neki predlog sta mi je ciniti,bio bih vam veoma zahvalan.

 37. Anja says:

  Telenor mi je u toku boravka u Indiji, poslao sms za naplatu 30.000 dinara; za roaming, Iz Indije prema Srbiji; nema platnog prometa a u januaru nije bilo nikog ko bi imao novac da to plati! Kako telefon nije upotrebljavan niti sam se kačila na Internet ; jer je sve vreme bio isključen servis za funkciju mobilnog interneta; koriščšćena je isključivo wi – fi mreža, kad je to bilo moguće Nije mi jasno kako mi je dostavljen toliki račun. Verovatno su mi i naplatili sms; sa kojim su me obavestili da mi ukudaju – gase telefonski broj. U februaru pri povratku iz Indije dobijam sledeći telefonski račun koji je na 49.000 i savet da uplatim prvo račun za roaming 30.000 rsd. a onda da platim redovni račun. Moj mobilni telefon nije više u funkciji ali Telnor mi je ispostavio račun na 49.ooo, kao redovni račun zbog kašnjenja. Počinje dopisivanje sa Telenorom i mučna komunikacija sa njihovim službnicima po različitim ispostavama u Bgd. Na koncu moj dug je dogurao po prvoj opoemni pred tužbi u maju na 120.000 rsd. Nakon moje konačne reklamacije u mesecu julu kad su mi poslali Opomenu za utuženje po zakonu o hitnom postupku i naplati – pisala sam na F.B. Opet pišem reklamacijama i oni mi šalju email prema kome je moj dug svega 18.000 rsd. Tu sumu odlazim da uplatim ali ne lezi vraže ; oni po uplati šalju novi email u kome me obaveštavaju da je moj dug 64.000 jer sam potpisala ugovornu obavezu na 24. meseca i da se izvinjavaju što su pogrešili. Da napomenem da sam ja osoba sa specijalnim potrebama i da je broj koji su mi oduzeli registrovan u .K.C.S. i bolnici za neruologiju u Tiršovoj pri čemu sam ih molila da mi ostave taj broj i zamene ga sa drugim post pejd brojem, koji posedujem Na to su ostali gluvi; iako sam im poslala celu dokumentaciju. Odgovor je bio da uplatim sumu od 64.ooo polako i po mogućostima! Ta suma prevazilazi sve moje mogućnosti i cela priča je dobila ishod da su mi početkom decembra poslali opomenu pred tužbu po istom zakonu Zakon o hitnom postupku etc.. na 102.000. Jednostavno od jula meseca kad sam uplatila tu sumu nisam imala nikavih dodatnih sredstava niti prihoda jer nisam stalno zaposlena. Činjenica je da su broj koji sam posedovala dali stranom državljaninu ; Rusu. Jer sam zvana na redovni pregled i kad sam otišla da se informišem u Kliničkom centru Srbije za neurološki pregled rečeno mi je da su dobili Rusa..Što se pokazalo da je isinito..Pokušala sam Telenoru da objasnim da je u celom svetu broj telefona kao I.D. i da su pacijenti tako registrovani i imate ga kao vrstu legitimacije..I na to su ostali gluvi..Dakle nemam novaca da im platim sad ni 15.000 dinara koliko potražuje agencija za naplatu da bi mi odložili utuženje za 15. dana a onda se pitam i ako bih uplatila te pare da ih imam koliki bi mi račun bio. Na ovaj način ne samo što sam ja možda oštetila Telenor za moju pretplatu u trajanju od 24. meseca od čega je 5. računa od potpisivanja ugovora uredno plaćeno dok oni nisu raskinuli ugovor već je meni TELENOR natovario dug od 102.000 rsd. Zbilja , ne znm šta da radim, ako mi dodju izvršitelji na vrata!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.